خط تلفن همراه به شماره 09125380070

110000000

توضیحات

شماره پرونده:
140001920000060722
شماره آگهی:
140001460000152802
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهــي مزايده امــوال منــقول – نوبت اول

بموجب پرونده كلاسه 0001221 و دادنامه و اجراييه صادره از شعبه 27 دادگاه عمومي کرج . له: ابراهیم شایان و عليه.سید محسن دیبائی محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ4/061/289/922ريال و مبلغ241/069/885 ريال نيم عشر دولتي . با توجه به اينكه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ گرديده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي اموال متعلق به محكوم عليه به شرح ذيل اين اگهي از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري كرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده در مورخ 1400/11/18 از ساعت 9الي 10 در محل اجراي احكام مدني كرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت 110/000/000 ريال طبق نظريه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبين بشركت در مزايده ميتوانند ظرف 5 روز قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است: احتراما عطف به شماره 140001100020212622 مورخ 1400/10/13 ارزش پایه کارشناسی خط تلفن همراه مورد اشاره 09125380070 خط همراه اول دائمی تهران کارکرده به مبلغ یکصدو ده میلیون ریال (110/000/000 ریال)ارزیابی و اعلام میگردد. لازم به توضیح است که مبلغ ارزیابیشده صرف نظر از هرگونه بدهی احتمالی خط مذکور است.

دادورز اجرای احکام مدنی کرج -امیر اعظمی

دادورز شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج-امیر اعظمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/18 از ساعت 9الي 10