خط تلفن همراه به شماره 09124277867

74000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709981027000511
شماره آگهی:
140091460000622296
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 40000699ج آقای بهزاد امید قهرمانلو محکوم گردیده اصل خواسته به مبلغ 60/000/000ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر و تادیه در حق آقای محمد فرج پور میرجعفرلو پرداخت نمایند.متقابلاً یک خط تلفن همراه به شماره 09124277867 متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 74/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه1400/11/10 ساعت 16:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/10 ساعت 16:00