خط تلفن همراه به شماره 09123613760

130000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982611501438
شماره آگهی:
140001460000153645
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي خانواده دادگستري شهرستان كرج
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول-نوبت اول

به موجب پرونده كلاسه 984294 صادره از شعبه 2 دادگاه خانواده كرج لها: خانم مينا جهاني فرزند عليرضا عليه: آقاي رضا جواني فرزند يونس که محكوم عليه محكوم است به پرداخت 400عدد سکه تمام بهار آزادي بابت مهريه مقوم به 15/960/000/000 ريال در حق محكوم له و مبلغ پنج درصد از هزينه اجرايي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليهم ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به و هزينه اجرايي اموال متعلق به نامبرده مي باشد، از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف ارزيابي شده و مقرر است در مورخ 1400/11/13از ساعت 8لغايت 9صبح در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده از مبلغ 13/000/000 تومان نظريه كارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك هفته از وي وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي كه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد .مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است: خط تلفن همراه به شماره 09123613760 همراه اول-دائمي و کارکرده-معمولي که به مبلغ 130/000/000 ريال معادل سيزده ميليون تومان برآورد گرديده است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/13از ساعت 8لغايت 9صبح