خط تلفن همراه به شماره 09123547809

115000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982988100477
شماره آگهی:
140091460000615636
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

در خصوص پرونده 0000751 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه آقای علی علی بیگی محکوم است به اقدام برابراجراییه درحق محکوم له آقای عوض دربان گیگلو با عنایت به اینکه مالی از محکوم علیه توقیف گردیده است توسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 1400/11/19 روز سه شنبه ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مشخصات وقیمت پایه اموال توقیفی موردمزایده: موردمزایده عبارت است یک فقرع خط تلفن همراه به شماره 09123547809که بمبلغ 115/000/000 ریال ارزیابی و قیمت گذاری گردیده است.

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقداً ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/19 ساعت 9 الی 9:30