خط تلفن همراه به شماره 09123451246

5000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980330500751
شماره آگهی:
140191460000519731
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب پرونده اجرایی 961605 / ش ج مطروحه در شعبه 1 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) محکوم علیه آقای مهدی داودی محکوم است به پرداخت مبلغ 265/470/259 ریال (دویست و شصت و پنج میلیون چهارصد و هفتاد هزار و دویست و پنجاه و نه ریال ) در حق محکوم له محسن اعرابی بابت اصل دین – هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل و نیز مبلغ 13/273/513 ریال ( سیزده میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار و پانصد و سیزده ریال ) در حق صندوق دولت بابت نیم عشر اجرایی طی عملیات اجرایی تلفن همراه به شماره 09123451246 از اموال از اموال محکوم علیه توقیف و این اجرا قصد دارد خط مذکور را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند کارشناس رسمی دادگستری خط مذکور را به میزان 150/000/000 ریال ( پانزده میلیون تومان) ارزیابی نموده است مبلغ 5/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی از سوی محکوم له پرداخت شده است پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و مصون ماندن از اعتراض وقت مزایده برای تاریخ 24/10/1401 از ساعت 12/30 تا 13 تعیین شده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس پرداخت و الباقی مبلغ پیشنهادی خود را حداکثر ظرف مهلت مقرر یک ماه از تاریخ مزایده تودیع در غیر اینصورت ده درصد مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده در وقت دیگری تجدید خواهد شد. مزایده در تاریخ و ساعت اعلامی در اتاق شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) به آدرس تهران تقاطع اتوبان باقری و زین الدین مجتمع قضایی شهید باهنر تهران شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) برگزار خواهد شد مورد مزایده خط تلفن همراه به شماره 09123451246 با قیمت پایه کارشناسی 150/000/000 ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال) می باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

24/10/1401