خط تلفن همراه به شماره 09123285093

110000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909983048700579
شماره آگهی:
140001460000153195
شعبه صادر کننده:
شعبه 2 اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان فرديس
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه 0000486 صادره از حوزه 15 شورای حل اختلاف مشکین دشت له هادی کریمی رزکانی و علیه علی محمد سلکی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ200/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته 2/873/457 ریال هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 1399/08/07 لغایت اجرای حکم و 3/600/000 ریال هزینه کارشناسی و در حق محکوم له و مبلغ13/821/539 ریال بابت نیم عشر دولتی چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ1400/11/18از ساعت08:30الی 09:00 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان فردیس بفروش برسد مزایده از قیمت110/000/000ریال کارشناسی شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده) فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار میگردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمنا طالبین میتوانند ظرف 7 روز قبل از مزایده بدفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند.

اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدی نشرح است:خط همراه-کارکرده-09123285093 -دائمی