خط تلفن همراه به شماره 09123122871

200000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920005194938
شماره آگهی:
140191460000575878
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

((آگهی مزایده اموال منقول))

موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 608/0100804/ج2 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 12 و 13 تهران بموجب اجرائیه صادره از 608 له آقای سلام فتاحی علیه آقای علی خوش دوزپيرموسي محکوم است به پرداخت مبلغ 163/660/832 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و تأخیرتأدیه و پرداخت 8/183/042 ریال بابت نیم عشر اجرایی، علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به، اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آن را نموده است که عبارتند از یک خط تلفن همراه به شماره 09123122871 مقرر شده اموال منقول موصوف در تاریخ 1401/11/17 روز دوشنبه از ساعت 10:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف12-13 تهران واقع در تهران- دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق برگزاری تجدید مزایده به فروش برسد و از قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ200/000/000 ریال (بیست میلیون تومان) طبق نظریه کارشناسی شماره 1401220973463575 مورخ 1401/10/12 شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمنا افرادی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در روز برگزاری مزایده می بایستی 10 درصد مبلغ را فی المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا به ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی باید 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه ( یک ماه ) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه‌های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه‌های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می‌باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می‌توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرر به این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/12