خط تلفن همراه به شماره 09122984356

250000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920009208094
شماره آگهی:
140191460000562784
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

متن مزایده اموال منقول

مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده محکوم علیه آقای رضا پناهی محکوم به پرداخت مبلغ 45 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته در حق محکوم له خانم زینب اندیش و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا با عنایت به معرفی مال از سوی محکوم له خط تلفن همراه کارکرده به شماره 09122984356 به مبلغ 25.000.000 تومان توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد قیمت شده است که قیمت پایه برای مزایده است تقاضای محکوم له برای مزایده اموال معرفی شده مقرر شده در روز 1401/11/18 از ساعت 10/00 الی 11/00 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد .

یوسف بدری دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه کهریزک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/18