خط تلفن همراه به شماره 09122734403

190000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920002393485
شماره آگهی:
140091460000621240
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سي و دو (كميته) شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 641مجتمع 32 شورای حل اختلاف، محکوم له مینا کرمی به طرفیت محکوم علیه سمیه رستمی محکوم است به پرداخت اصل خواسته و همچنین خسارات قانونی در حق محکوم له و پرداخت بابت نیم عشر اجرائی در حق دولت. محکوم له در راستای وصول مطالبات خویش از محکوم علیه یک رشته سیم کارت به شرح ذیل را جهت توقیف و مزایده و فروش معرفی نموده است. اجرای احکام مدنی قرار ارزیابی سیم کارت را صادر نموده و کارشناس رسمی دادگستری با رعایت جمیع جهات مرتبطه قیمت سیم کارت را به شرح ذیل اعلام نموده است:

سیم کارت به شماره 09122734403 کارکرده با قیمت کارشناسی 190.000.000ریال

مزایده از ساعت 11:00الی 11:30صبح مورخ 1400/11/12 به نشانی :پیچ شمیران-ابتدای خیابان شریعتی –انتهای کوچه بیرجند-مجتمع 32 شورای حل اختلاف تهران-شماره تلفن 77648794 برگزار و اموال فوق از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

11:30صبح مورخ 1400/11/12