خط تلفن همراه به شماره 09122408322

250000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609982163300941
شماره آگهی:
140168460000555623
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت اول

مورد مزايده حق الامتياز خط تلفن همراه به شماره 09122408322

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 972358/ ج 2 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي عباس احمدي به پرداخت مبلغ143/000/000 ريال بابت خسارت قراردادي و مبلغ 272/130/000ريال بابت اجرت المثل ايام تصرف و پرداخت مبلغ 6/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ421/130/000ريال در حق محكوم له بنيادشهيد و امور ايثارگران و پرداخت مبلغ 21/056/500ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به حق الامتياز خط تلفن همراه به شماره 09122408322 متعلق به محكوم عليه توقيف؛ حق الامتياز خط تلفن همراه به شماره 09122408322 موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

*** حق الامتياز خط تلفن همراه به شماره 09122408322

نظريه كارشناسي: پس از بررسي هاي لازم و در نظر گرفتن قيمت روز ضمن رعايت كليه عوامل موثر در تعيين ارزش در صورتيكه خط تلفن همراه شماره 09122408322 هيچگونه بدهي به شركت مخابرات نداشته باشد به مبلغ 250/000/000 ريال (دويست وپنجاه ميليون ريال) قيمت گذاري گرديد.***

***با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/11/05ساعت9/00 الي9/15 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)***

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05