خط تلفن همراه به شماره 09122347429

280000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920006471803
شماره آگهی:
140191460000588467
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره چهارده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/09
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

ریاست محترم روابط عمومی دادگستری کل استان تهران

((آگهی مزایده اموال منقول ))

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 651بشماره140191420000792549مورخ1401/09/02 موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 0100531اجرای احکام مجتمع شماره 14 شورای حل اختلاف تهران له مهدی بی غش دل علیه راضیه امیر بیرامی محکوم علیه محکوم است بپرداخت مبلغ 483/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 25/900/000ریال بابت نیم عشر اجرائی ،علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول /غیرمنقول متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف ،تقاضای فروش انرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است: مزایده 1خط تلفن همراه به شماره 09122347429به قیمت280/000/000ریال از طرف کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1401/11/25ساعت 13:00 به نشانی اتوبان امام علی ع کوچه بابائی غربی در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع 14 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت پایه کارشناسی شده مبلغ 280/000/000ریال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار میباشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/25