خط تلفن همراه به شماره 09122166577

330000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920001614436
شماره آگهی:
140191460000598536
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره دو شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

((اگهی مزایده))

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 53 شورای حل اختلاف مجتمع دو شهید دستغیب تهران کلاسه 0100386/1ج واجراییه صادره از شعبه 53 شورای حل اختلاف مجتمع دو شهید دستغیب تهران کلاسه 0100462/ج1 له امير علمي و عليه: سامان معصومي محکوم علیه محکوم به پرداخت مبالغ 1- مبلغ 412/803/808 ریال بابت محکوم به 2- مبلغ 20/640/190 ریال بابت نیم عشر اجرائی گردیده است . حسب تقاضای محکوم له یک خط تلفن همراه به شماره 09122166577 متعلق به محکوم علیه که توسط این اجرا توقیف گردیده و سپس توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 330/000/000 ریال (ارزش پایه مزایده)ارزیابی گردید و مقرر گردیده است در روز سه شنبه مورخه1401/12/02 از ساعت 10 الی 11 صبح از طریق مزایده در دفتر شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف مجتمع 2 تهران بفروش برسد مزایده از مبالغ ارزیابی شده شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا فی المجلس از برنده مزائده اخذ گردیده و نامبرده مکلف میباشد که باقیمانده ثمن مزایده را ظرف یکماه از تاریخ مزایده در صندوق دادگستری تودیع نموده و قبض ان را به این اجرا تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید خواهد شد.

قاضي واحد اجراي احكام مدني شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره دو شوراي حل اختلاف شهر تهران – لیلا خسروی

تهران – بزرگراه جلال آل احمد – نرسيده به پل آزمايش – خيابان ناظريان قمي – جنب ايستگاه آتش نشاني – طبقه فوقاني ميدان تره بار نصر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/02