خط تلفن همراه به شماره 09122128458

240000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920001935840
شماره آگهی:
140168460000591858
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 0001479مبنی بر مورخ 1400/4/14 صادره در پرونده کلاسه 0001479 شعبه 6دادگاه عمومی تهران موضوع دعوی زهرا احدی علیه آقای امرالله رحیمی غیره محکوم است به مبلغ 1/017/325/973ریال اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 17/000/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 50/866/298 ریال بابت نیم عشر اجرائ ، لذا بر این اساس تلفن شماره 09122128458 متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 240/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

 

مقرر گردید شماره مذکور در چهارشنبه تاریخ 1401/11/05از ساعت 13/30 الی14 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در خیابان سپهبد قرنی نبش سمیه از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05