خط تلفن همراه به شماره 09121799132

300000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709983057501335
شماره آگهی:
140001460000153409
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان چهارباغ
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در مورخه 1400/10/26 راس ساعت 12 در واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چهارباغ مزایده ای خط تلفن همراه به شماره 09121799132 که طبق نظریه کارشناسی مبلغ (300/000/000) ریال معادل سی میلیون تومان ارزیابی شده است که آقای محمد جعفریان فرزند ابراهیم به شماره ملی 4899883323 با مبلغ سی میلیون صد هزارتومان برنده مزایده شناخته می شود

محمد جعفریان

مهدی رحیمی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چهارباغ

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/26 راس ساعت 12