خط تلفن همراه به شماره 09121754154

300000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309980216401030
شماره آگهی:
140068460000527812
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 264 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده:

به موجب اجرائیه شماره 94/00065 صادره از شعبه 264 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای رستم آریا اصل فرزند فیروز محکوم علیه پرونده اجرائی 264/94/ج115 محکوم است به پرداخت تعداد 793 عدد تمام سکه بهار آزادی و مبلغ 7/350/000 ريال از بابت باقیمانده مهریه و مبلغ 1/660/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 5/000/000 ریال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم یگانه نوری زنجانی فرزند عباس که در این رابطه یک فقره سیم کارت محکوم علیه به شماره 09121754154 توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت سیم کارت فوق ارجاع که به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

یک فقره سیم کارت به شماره 09121754154 با توجه به کارکرد و ترتیب ارقام و کدخط و وضعیت کنونی بازار و سایر عوامل موثر در قضیه و بدون احتساب ارزش گوشی و بدهی احتمالی به مبلغ 300/000/000 ريال ( معادل سی میلیون تومان) تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/11/12 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1. مزایده سیمکارت از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2. ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(در وجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3. درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4. کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/12 از ساعت 10 الی 11