خط تلفن همراه به شماره 09120435670

45000000

توضیحات

9909981081200621

140091460000659454
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هفده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/11/16

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده مال منقول

بسمه تعالی

در خصوص محکومیت آقای محمد رضا کنشلو در پرونده اجرائی 0000090 اموال ایشان به شرح ذیل مزایده می گردد:

موضوع مزایده :یک رشته خط موبایل به شماره  09120435670 ارزش پایه 45/000/000 ریال زمان مزایده :1400/12/02 ساعت مزایده :16:00

محل مزایده :خيابان قزوين – دو راهي قپان – خيابان شيدائي – خيابان عارف قزويني – كوچه شعباني – مجتمع شماره 17شوراي حل اختلاف استان تهران

*متقاضیان می توانند در خواست پیشنهادی خود تا قبل از برگزاری مزایده به اجرا احکام مجتمع شماره 17 تهران ارائه نمایند

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/02