خط تلفن همراه به شماره 09120214495

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
140091920000285551
شماره آگهی:
140091460000618246
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هفده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده مال منقول

بسمه تعالی

موضوع مزایده :یک رشته خط موبایل به شماره 09120214495 ارزش پایه مزایده45/000/000 ریال زمان مزایده :1400/11/12 ساعت مزایده :16:00

محل مزایده :خيابان قزوين – دو راهي قپان – خيابان شيدائي – خيابان عارف قزويني – كوچه شعباني – مجتمع شماره 17شوراي حل اختلاف استان تهران

*متقاضیان می توانند در خواست پیشنهادی خود تا قبل از برگزاری مزایده به اجرا احکام مجتمع شماره 17 تهران ارائه نمایند.