خط تلفن همراه به شماره ی 09121791783

700000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920003272970
شماره آگهی:
140168460000620626
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 0000107/ج

به موجب اجرائیه شماره بایگانی 0000107 مورخ 1400/07/07 صادره از شعبه15 دادگاه عمومی تهران محکوم علیه آقای جلال پوران صفر محکوم به پرداخت مبلغ 5/000/000/000 ریال بابت محکوم به ومبلغ 250/000/000 ریال در حق محکوم له آقای مهدی پاک جو می باشد که حسب تقاضای ایشان اموال ذیل متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 700000000ريال (هفتصد ميليون ريال ) ریال ارزیابی گردیده است.

1- شماره همراه 09121791783

کارشناس قیمت پایه مزایده اموال موصوف را به مبلغ 700/000/000 ريال (هفتصد ميليون ريال ) ریال تعیین نموده است.

مقرر گردید اموال مذکور درتاریخ 1401/11/17 از ساعت 12/30 الی 13/00 در نشانی واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب شبا 2171299008005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده اموال مذکور به خریدار تحویل خواهد شد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17