خط تلفن همراه به شمارهای 09125405864 و09925404058

142000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920000846071
شماره آگهی:
140168460000616025
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموالمنقول

بموجب دادنامه شماره 1401/133 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0100115 له آقای ناصر دزفولی بل وکالت آقای هادی حسین نژاد بائی عليه آقای سعید سرباز كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ800/000/000 ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم له و مبلغ40/000/000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق دولت گرديده كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له دو عدد خط تلفن همراه به شماره های 09125405864 و 09925404058 متعلق به محكوم عليه حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده كلاسه 0100115 نزد آن اجراي محترم موضوع ارزيابي دو خط تلفن همراه حسب درخواست محكوم له پرونده آقاي ناصر دزفولي با وكالت آقاي هادي حسين نژاد به طرفيت آقاي سعيد سرباز باستحضار مي رساند، پس از اطلاع از مفاد قرار صادره ضمن مراجعه به شعبه و مطالعه پرونده از موضوع قرار كه تعيين قيمت خطوط تلفن همراه بوده مطلع ليكن با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و وضعيت فعلي بازار، عوامل موثر در قيمت گذاري، كد و ترتيب ارقام، اعتباري يا دائمي بودن و همچنين كاركرده بودن سيم كارتها بدون در نظر گرفتن بدهي احتمالي ارزش پايه خطوط تلفن همراه توقيفي بشرح ذيل اعلام و برآورد مي‌ گردد.

رديف شماره خط وضعيت قيمت (ريال)

1- 09125405864 دائمي كاركرده 140/000/000

2- 09925404058 اعتباري كاركرده 2/000/000

* ارزش پايه 2 خط سيم كارت هاي فوق جمعاً بمبلغ 142/000/000 ريال معادل چهارده ميليون و دويست هزار تومان اعلام و برآورد مي گردد.

مقرر گرديد

خطهای فوق الذکر در روز یکشنبه مورخه 1401/12/1 از ساعت 12/00 الي 12/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي (خط شماره 09125405864 به مبلغ 140/000/000 ریال و 09925404058 مبلغ 2/000/000 ریال ) شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اجراي احكام مدني شعبه 16 مجتمع قضايي شهيد بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/1