خط تلفن همراه بشماره09123487145

160000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980920400370
شماره آگهی:
140191460000542546
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره يك شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده تلفن همراه

در خصوص پرونده کلاسه اجرايي981959 له اسماعیل ازادی احمدآبادی عليه سعید شهرابی محکوميت بمبلغ 165/000/000 ريال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 2/122/500ریال هزينه دادرسي وخسارت تاخير تاديه و نيم عشر دولتي ،خط تلفن همراه بشماره09123487145 توقيف بمبلغ 160/000/000ريال ارزيابي شده تا بابت قسمتي مطالبات مذکور در تاريخ 1401/10/27 از ساعت 16 الي 16:30 از طريق مزايده در محل اجراي احکام مجتمع شماره يک شوراي حل اختلاف تهران واقع در ميدان دربند نرسيده به ميدان سربند-ساختمان شهرداري منطقه کوهستان-طبقه همکف بابت محکوم به فروش برسد .مزايده از قيمت پايه(کارشناسي )شروع شده به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.ده درصد مبلغ فروخته شده في المجلس بصورت واريز به حساب سپرده از طريق دستگاه کارتخوان مجتمع از برنده مزايده اخذ الباقي بايستي ظرف يکماه به حساب سپرده واريز گردد در غير اينصورت مبلغ ده درصد توديعي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27