خط تلفن همراه بشماره 09128471591

55000000

توضیحات

140068920002621696

140068460000533000
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 

به موجب اجرائیه صادره از شعبه  20  دادگاه عمومی تهران محکوم علیه خانم طاهره مهماندوست سومعه سرایی    محکوم به پرداخت مبلغ  61/362/000  ریال بابت اصل خواسته  در حق محکوم له خانم فاطمه کاویانی جبلی  می باشد که حسب تقاضای ایشان توقیف یک خط تلفن بشماره 09128471591  ذیل متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ  1800/000 ریال ارزیابی گردیده است.

کارشناس قیمت پایه مزایده  اموال  موصوف را به مبلغ  55/000/000 ریال تعیین نموده است.

مقرر گردید  اموال مذکور  در تاریخ 1400/11/24 از ساعت 13 الی    13/30    در نشانی دادگستری بهشتی ط 5 واحد مزایده از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده اموال مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید مال مورد مزایده را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/24 از ساعت 13 الی    13/30