خط تلفن همراه بشماره 09126988839

120000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920007497665
شماره آگهی:
140191460000559937
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار
تاریخ صدور:
1401/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول در مرحله اول

پرونده کلاسه 0001846 صادره ازشعبه 6 دادگاه خانواده شهریار ، محکوم له مریم تقی زاده وعلیه مهسا حکانی -فاطمه نصیر لو -محسن حکانی-مهسا و مه آسا هر دو حکانی محکوم به پرداخت 139/846/58/0 ریال که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری قیمت خط همراه توقیفی به مبلغ120/000/000ریال ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید در روز پنج شنبه مورخ 1401/11/20 ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار از طریق مزایده به فروش برسد،طالبین میتواننددر صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکسی بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ وکلیه اموال به وی تحویل خواهد شد.اموال توقیفی به شرح زیر می باشد.

 

 1-خط همراه بشماره 09126988839به ارزش پایه کارشناسی 120/000/000ریال

 

ضمناچنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل گردیدمزایده در فردای همان روز وساعت انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/20