خط تلفن همراه بشماره 09124509429

110000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920002807093
شماره آگهی:
140191460000560827
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار
تاریخ صدور:
1401/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول در مرحله اول

پرونده کلاسه 0001846 صادره ازشعبه یک دادگاه خانواده شهریار ، محکوم له ستاره الطافی وعلیه علیرضا بخشی محکوم به پرداخت تعداد 114 عدد سکه تمام بهار ازادی که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری قیمت خط همراه توقیفی به مبلغ110/000/000ریال ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید در روز پنج شنبه مورخ 1401/11/19 ساعت 9/30 الی 10/30 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار از طریق مزایده به فروش برسد،طالبین میتواننددر صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکسی بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ وکلیه اموال به وی تحویل خواهد شد.اموال توقیفی به شرح زیر می باشد.

 

 1-خط همراه بشماره 09124509429به ارزش پایه کارشناسی 110/000/000ریال

 

ضمناچنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل گردیدمزایده در فردای همان روز وساعت انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/19