خط تلفن همراه بشماره 09121652613

380000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920003099658
شماره آگهی:
140091460000613117
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره يك شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعالي

آگهي مزايده تلفن همراه

در خصوص پرونده کلاسه اجرايي 0001457 له آقاي محمد درویشی ابیانه عليه عباس ابوالفتحی محکوميت بمبلغ 53.000.000 ريال بعنوان اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسي وخسارت تاخير تاديه و نيم عشر دولتي خط تلفن همراه بشماره 09121652613توقيف بمبلغ 380.000.000ريال ارزيابي شده تا بابت قسمتي مطالبات مذکور در تاريخ 1400/11/09از ساعت 16/30 الي 17 از طريق مزايده در محل اجراي احکام مجتمع شماره يک شوراي حل اختلاف تهران واقع در ميدان دربند نرسيده به ميدان سربند-ساختمان شهرداري منطقه کوهستان-طبقه همکف بابت محکوم به فروش برسد .مزايده از قيمت پايه(کارشناسي )شروع شده به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.ده درصد مبلغ فروخته شده في المجلس بصورت واريز به حساب سپرده از طريق دستگاه کارتخوان مجتمع از برنده مزايده اخذ الباقي بايستي ظرف يکماه به حساب سپرده واريز گردد در غير اينصورت مبلغ ده درصد توديعي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. دادورز اجراي احکام مجتمع شماره يک شوراي حل اختلاف تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ 1400/11/09از ساعت 16/30 الي 17