خط تلفن همراه اول به شماره 09126393098

69000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920001332961
شماره آگهی:
140191460000531319
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره دو شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

((آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم ))

-موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 1401/0100143/2/ش/ج اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 2 شهید آیت ال… دستغیب تهران بموجب مطالبه وجه صادره از شعبه 53 له علی ذوالفقار و علیه شفیقه عبداللهی اقبلاغ اموال منقول موصوف یک خط تلفن همراه اول به شماره 09126393098 در تاریخ 1401/10/26 روز دو شنبه از ساعت 17:00 الی 17:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 2 تهران واقع درتهران- بزرگراه جلال آل احمد خ فاضل شمالی جنب آتش نشانی طبقه فوقانی میوه و تره بار نصر تهران از طریق برگزاری مزایده بفروش برسد. و از قیمت پایه کارشناسی شده به میزان 69/000/000 ریال (معادله شش میلیون نهصدهزار تومان ) طبق نظریه کارشناسی شماره 036/ک مورخ 1401/03/04 شروع و به هرشخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنها نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر و بازدید از مورد مزایده داده شود

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/03/04