خط تلفن همراه اول بشماره 09126470624

130000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920000981688
شماره آگهی:
140191460000527932
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش جواد آباد
تاریخ صدور:
1401/10/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

lاگهی مزایده مال منقول(نوبت اول)

به موجب اجراییه بشماره 140091420000115738 مورخ 1400/2/15شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادابادازاموال محکوم علیه توقیف به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است :

مال مورد مزایده شامل خط تلفن همراه اول بشماره 09126470624 کارکرده بنام محکوم علیه خانم فاطمه سمواتی همدانی به ارزش 130/000/000ریال معادل سیزده میلیون تومان

مقررگردید خط مذکورروز شنبه مورخه1401/11/8ازساعت 11الی 11/30از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه بخش جواداباد ازتوابع شهرستان ورامین وبا حضور نماینده دادستان به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد محکوم له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان ودادورزها (مامورین اجرا) وسایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی وسببی انان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت نمایندمحکوم له یا محکوم علیه میتوانند اگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریداراخذونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده دادگاه واریز نمایددر صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد مال مورد مزایده بعد از پرداخت تمام بهای ان درفرجه قانونی ، تسلیم خواهد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/8