خط تلفن به شماره 09122593661

210000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409982164200674
شماره آگهی:
140168460000622235
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

*تقسيم تركه*

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9901014/ج2 مبني بر تقسيم تركه متوفي () سيم كارت تلفن همراه به شماره 09122593661 و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (آقاي جعفر رادفر – خانم ها زهرا حمزه لوئيان – زهرا حمزه لوئيان ) در ضمن پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده مالكين است؛ سيم كارت تلفن همراه به شماره 09122593661 موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

موضوع : ارزيابي سيم كارت تلفن همراه

در اجراي دستور پرونده اجراي احكام كلاسه فوق ، پس از بررسي هاي لازم ، قيمت كارشناسي حق الامتياز ويژه خط تلفن همراه كاركرده بعنوان قيمت پايه مزايده با توجه به شرائط روز جاري بازار و بدون در نظر گرفتن ديون احتمالي ، بدهي هاي مربوط به صورت حساب هاي شركت مخابرات و شركت همراه اول و ساير ملزومات از قبيل ارزش گوشي و شارژر و غيره به مبلغ ذيل اعلام ميگردد.

ارزش پايه خط تلفن به شماره 09122593661 به مبلغ كل دويست وده ميليون ريال (210/000/000ريال) اعلام ميگردد.يادآور مي گردد با توجه به تبصره ذيل ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوبه مجلس شوراي اسلامي، اين نظريه از تاريخ صدور به مدت شش ماه داراي اعتبار ميباشد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/11/24ساعت9/15 الي9/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/24