خط تلفن بشماره 09133181827

45000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809987834400213
شماره آگهی:
140191460000531421
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان شهريار
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده مال منقول در مرحله دوم

 

 پرونده کلاسه فوق واجراييه صادره از شوراي حل اختلاف شهريار له وراث حین الفوت محکوم له آقایان مهرداد و مهراد و مهران همگی کائنی محکوم عليه حمید رضا شفیی بخواسته 41/655/029 ریال بعنوان اصل خواسته ومبلغ 2/082/751 ریال بابت نيم عشر دولتي که پس از طي مراحل قانوني قيمت مال توقيفي به مبلغ 45/000/000 ریال ارزيابي گرديده که سپس مقررگرديد درروز یکشنبه 1401/10/25 از ساعت9 الی 10 محل اجراي احکام شوراي حل اختلاف دادگستري شهريارواقع در شهريارشهرک اداري که مال توقيفي از طريق مزايده به فروش برسد، لذا طالبين ميتوانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع وهماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده ودر صورت تمايل در تاريخ مذکور در مراسم مزايده شرکت نمايند .مزايده از قيمت پايه کارشناس شروع وهرشخصي بالاترين قيمت پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش في المجلس از وي اخذومابقی ظرف مهلت مقرر قانونی مي بايست در صندوق دادگستري توديع گرددودر صورت عدم وصول هرگونه اعتراض کليه اموال به وي تحويل خواهد شد.اموال توقيفي به شرح ذيل ميباشد.

 

 نوع ومشخصات مال مورد مزايده خط تلفن بشماره 09133181827مي باشد. 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25