خط تلفن بشماره 09125220378

63000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509982691700335
شماره آگهی:
140001460000154242
شعبه صادر کننده:
شعبه 7 اجراي احكام مدني مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده )شوراي حل اختلاف كرج
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعـالی

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت دوم)

بموجب پرونده کلاسه 9900182 و در راستای اجراییه صادره از شعبه 38 شورای حل اختلاف مجتمع شهید ملک زاده شهرستان کرج محکوم علیه جاوید اعتماد(حسین ابادی) فرزنداحمد علی محکوم است به پرداخت مبلغ 659/873/447ریال، بابت اصل خواسته در حق محکوم له طاهره اقبال زاده و مبلغ 32/993/672ریال بابت نیم عشر دولتی با توجه به اینکه نامرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا ننموده حسب تقاضای محکوم له اموال محکوم علیه یک خط تلفن به شماره 09125220378 به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس به قیمت 63/000/000ریال (شصت وسه میلیون ریال )ارزیابی گردیده است مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1400/11/13روز چهارشنبه از ساعت 8/15 الی 8/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهید ملک زاده واقع در چهارراه طالقانی دادسرای ناحیه 3 سابق شعبه 7اجرا به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شرو ع میشود و متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 درصد از قیمت مزایده به صورتوجه نقد یا چک بانکی تضمین شده فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار میگردد شکایت راجه به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در صورت وصول شکایت مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. /

مال مورد مزایده:

خط تلفن بشماره 09125220378 قیمت کارشناسی 63/000/000 ریال برآورد میگردد.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع شهید ملک زاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/13 از ساعت 8/15 الی 8/30 صبح