خط به شمارههای 09120468724و09126406175

90000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920002811302
شماره آگهی:
140191460000545011
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره پانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده منقول

در اجرای اجرائیه شماره 0100419 صادره از شعبه753شورای حل اختلاف منطقه 15 شهرستان تهران در پرونده اجرایی به کلاسه فوق مطروحه در شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 15 تهران ،آگهی می شود این واحد اجرای احکام مدنی در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را برای وصول محکوم به و هزینه های اجرائی بابت محکومیت محکوم علیه در حق محکوم له که به نفع مشارالیه توقیف شده است را از طریق مزایده از نوع سرباز به جهت حفظ حقوق محکوم علیه و محکوم له ، در تاریخ و ساعت و محل و به قیمت کارشناسی و با مشخصاتی که در ذیل می آید به فروش برساند.خریداران می توانند از سه روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 15 تهران،بازدید نمایند.مزایده حضوری بوده و در راس روز و ساعت و محل مقرر برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت کنند که اولا برابر ماده 127 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ممنوع از خرید اموال مورد مزایده نباشند،ثانیا خریداران مجاز می بایست با همراه داشتن و ارائه کارت ملی و قبل از شروع مزایده در وقت تعیین شده مدرک مثبت دال بر توانایی پرداخت حداقل ده درصد قیمتی که مزایده از آن شروع می شود را به دادورز ارائه نمایند(موجودی حساب بانکی). مادامی که برنده مزایده مشخص نشده است ،چنانچه محکوم علیه ،مبلغ محکوم به و کلیه خسارات قانونی را نقدا پرداخت کند،باتوجه به ملاک ماده 58 از قانون صدرالذکر مزایده ملغی می گردد.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می گردد و مال متعلق به کسی خواهد شد که بالاترین قیمت را قبول کند.برنده مزایده موظف است 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی را حداکثر ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر مابقی بهای اموال را نپردازد،سپرده اوپس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده نیز تجدید میگردد.شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مصرح در ماده 136 از قانون مذکور ظرف یک هفته از روز مزایده به شعبه صادر کننده اجرائیه اعتراض خود را تقدیم نماید ،تسلیم مال مورد مزایده پس از انقضای موعد یک هفته و در صورت شکایت از عملیات اجرائی پس از قطعی شدن تصمیم اتخاذ شده از سوی قاضی شعبه صادرکننده اجرائیه و بعد از پرداخت تمام بهای آن منوط است .برنده مزایده حق انصراف از مزایده را نداشته و نمی تواند تقاضای تنظیم سند را به نام شخص ثالث را نماید.ضمنا پرداخت هزینه های غیر مرتبط بامرحله اجرا جهت انتقال مال و وصول محکوم به و انتقال مورد مزایده که به مال تعلق میگیرد بر عهده خریدار میباشد که پس از پرداخت میتواند نسبت به طرح دعوی جهت مطالبات خود اقدام نمایند. در صورتی که هر یک از اموال تکافوی محکوم بها را بدهد از مزایده سایر اموال خودداری خواهد شد.

له اقای علی رحیمی ملکی علیه اقای محمد خزائی پول محکوم به پرداخت مبلغ 204/941/140 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه و هزینه کارشناسی و مبلغ 10/247/057ریال نیم عشر دولتی

مشخصات مال مورد مزایده: خط به شمارههای 09120468724و09126406175

3-قیمتی که از آن مزایده شروع میشود: خط به شماره 09120468724 به مبلغ 50/000/000 ریال( معادل پنجاه میلیون ریال) و خط به شماره 09126406175 به مبلغ 90/000/000 ریال معادل (نود میلیون ریال)

4-ساعت 12 الی12/30 و روز یکشنیه مورخ1401/11/02 و محل مزایده واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف 15 میباشد.

مامور اجرا مقرر است یک نسخه از اجرائیه و آگهی در محل مزایده و کلانتری الصاق گردد.

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف مجتمع 15 تهران ( خانم نثاری)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02