خطوط همراه09121325652و09123054492و 09126877102 

800000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980227601018
شماره آگهی:
140168460000584827
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول

بموجب اجراییه صادره در پرونده صدرالذکر صادره از شعبه 16 دادگاه عمومي تهران له هویک دانیلیان عليه رضا عبادی كه محكوم عليه محكوم است به 

پرداخت مبالغ ذیل الذکر در حق محکوم له

1- 3/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته .

2- 102/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی.

3- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه دین (1397/2/29) تا روز تادیه (اجرای حکم ) بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی که حین إجراء محاسبه خواهد شددر حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد

 

كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له خطوط همراه متعلق به محكوم عليه حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده:

 

رديف شماره خط وضعيت قيمت (بريال)

 

1- 09121325652 دائمي كاركرده 800/000/000​ ریال

 

2- 09123054492 دائمي كاركرده 180/000/000 ریال

 

3- 09126877102 دائمي كاركرده 90/000/000 ریال

 

مقرر گرديد

خطوط فوق الذکر در تاریخ 1401/11/3 از ساعت 13/30الي 14/00از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اجراي احكام مدني شعبه 16 مجتمع قضايي شهيد بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/3