خانه و باغ شامل اشجار مو – بادام به تعداد 377 اصله –سيب 3 اصله و ساير اشجار به تعداد 5 اصله

2262000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709983745300392
شماره آگهی:
140009460000263151
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگاه عمومي شهرستان بوئين و مياندشت
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده فروش اموال غير منقول مرحله سوم

درپرونده كلاسه 980128 اجراي احكام فيما بين محكوم لهما خانم ها كبري و جهان فرحبخش افوسي فرزندان عبداله و محكوم عليهم آقايان حسين و جهانگير و مسعود و خانم منظم همگي فرحبخش افوسي فرزندان عبداله اجراي احكام حقوقي دادگاه بويين مياندشت در نظر دارد جلسه اي در خصوص فروش ماترك متوفي ( جواهر كيخايي ) بشرح : 1ـ‌ سه دانگ يك باب منزل مسكوني روستائي بدون سند رسمي با زير بناي فرسوده و فاقد ارزش اقتصادي از جنس خشت و گل واقع در خيابان شهيد بهشتي افوس (برخيابان) به مساحت 46/46 مترمربع كه بصورت مسكوني با حياط به مساحت 22/5مربع است. ،كه طبق نظريه كارشناسي مبلغ آن 900/000/000 ريال تعيين گرديده 2 –يك باغ شامل اشجار مو – بادام به تعداد 377 اصله –سيب 3 اصله و ساير اشجار به تعداد 5 اصله فاقد سند مالكيت رسمي و بدون سهم آبه واقع در افوس كه قيمت آن طبق نظريه كارشناسي 2/262/000/000 ريال تعيين گرديده را در روز چهارشنبه مورخه -1400/11/13- رأس ساعت 10صبح در دفتر اجراي احكام مدني برگزار نمايد متقاضيان ميتوانند 5 روز قبل از مزايده از املاك مورد مزايده بازديد ودر مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت پايه براي هر ملك شروع شده و به فردي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد فروخته خواهند شد 10درصد مبلغ پيشنهادي نقداً دريافت و مابقي ظرف يك ماه از برنده مزايده اخذ و مال مورد مزايده تحويل مي گردد و در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال، سپرده او پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط خواهدشد.

1-حدودات اربعه باغ :شمالا” به زمين كرمعلي مهدي-شرقا” به جاده صحرايي-جنوبا” به زمين ميرزاعلي كيخايي-غربا” به زمين محمداسماعيل نجفي

2-حدودات اربعه منزل مسكوني :حد شمالي به منزل علي اكبر ريحاني-حد شرقي به منزل ابوطالب فرحبخش-حدجنوبي به خانه محمدابراهيم ملكي-حدغربي به خيابان شهيد بهشتي

3-سه دانگ مابقي منزل مسكوني در مالكيت خانم منظم فرحبخش مي باشد.

4-باغ و منزل مسكوني در اجاره هيچ شخصي نمي باشند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/13- ساعت 10صبح