خانه باغ با اشجار واستخر و2/5 دانگ آب قنات واقع در شهرستان كوهپايه ،دهستان جبل روستاي هريزه كوچه حسينيه به مساحت 825 متر مربع

9500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909983755300607
شماره آگهی:
140009460000260518
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كوهپايه
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول

بدينوسيله اجراي احكام دادگاه عمومي كوهپايه در نظر دارد در پرونده اجرائي كلاسه0000075اين اجرا در جهت اجراي دستور فروش پنج دانگ خانه باغ واقع در شهرستان كوهپايه ،دهستان جبل روستاي هريزه كوچه حسينيه به مساحت 825 متر مربع شامل باغ وخانه مي باشدكه قسمتي ساختمان قديمي باز سازي شده با تاسيسات آب،برق وگاز وقسمتي باغ با اشجار واستخر و2/5 دانگ آب قنات هريزه جبل (سند مالكيت توسط طرفين دعوي ارايه نگرديد). الف) مشخصات اعياني ساختمان: اعياني ساختمان به مساحت 217 متر مربع داراي اسكلت ديوار باربرگلي قديمي با قدمت حدودا چهل ساله كه سال 1396 بازسازي گرديده ،پوشش سقف قسمتي چوبي قسمتي آهني وقسمتي طاق چشمه اي مي باشد.نماي خارجي آجر نماي 5 سانتي ،نماي داخلي گچي رنگ اميزي شده،پوشش كف سيماني آشپز خانه وسرويس ها سراميك وكاشي ،حمام كاشي وسراميك،كابينت فلزي ،سيستم گرمايش بخاري گازي سيستم سرمايش كولر آبي ب)مشخصات كشاورزي وآب: مساحت اراضي محصور شده در قسمت غربي منزل مسكوني وتحت عنوان باغ آن 450 مترمربع مي باشد كه از قنات هريزه جبل مشروب مي گردد. وشامل انواع درختان مثمر از جمله زردآلو ، آلوچه ، خرمالو ، گيلاس ، توت ، انار ، بادام ، به ، سيب،زالزالك و انگور جمعاً به تعداد 34اصله درخت سه تا 10 ساله ودرختان غير مثمر شامل توت،گل محمدي ،گل ياس به تعداد20 اصله با قدمت 5 تا 20 ساله كه آثار كم آبي وخشكسالي در آن ها مشهود بود وهمچنين يك باب استخر ذخيره آب بتني واقع شده در وسط باغچه به مساحت 30 متر مربع كه از قنات هريزه جبل آبگيري مي گردد وهمچنين دو دانگ ونيم حق آبه اراضي مشجر مذكور(با توجه به اظهارات خواهان ) از قنات هريزه جبل معادل 82/5 دقيقه در گردش شبانه روز ده روزه كه توسط كانال آب عمومي روستا وارد باغ يا استخر ذخيره آب شده واراضي مذكور را آبياري مي كند. نتيجه وگزارش كارشناسي : باتوجه به موارد مطروحه ولحاظ عوامل موثردرارزيابي شامل موقعيت ودسترسي،كاربري وعرصه ومستحدثات محل،قدمت ووضعيت ساخت و اشتراكات بنا،شرايط روزبازار،مجموع ارزيابي شش دانگ دردوقسمت«الف»و«ب»صدرالذكربدون درنظرگرفتن تعهدات وديون،به مبلغ9500000000(نه ميلياردوپانصد ميليون ريال) معادل نه صدو پنجاه ميليون تومان تقويم وارزيابي ميگردد را به مزايده گذاشته وبه فروش برساند لذا جلسه مزايده براي 1400/11/18ساعت 9صبح الي 10و محل اجراي مزايده دفتر اجراي احكام دادگاه تعيين ميگردد طالبين خريد مي توانند در جلسه مزايده شركت نمايند وشركت كنندگان در مزايده شخص يا اشخاصي خواهند بود كه مبلغ ده درصد از قيمت مزايده را في المجلس پرداخت نمايند

مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش كوهپايه – حسن رجائي

استان اصفهان – كوهپايه – خيابان شهيد دكتر بهشتي – دادگاه عمومي بخش كوهپايه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/18ساعت 9صبح الي 10