حدود 870 تن ماسه

565500000

توضیحات

9809988311000712

140050460000125716
اجراي احكام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

درخصوص پرونده اجرائی 9900672  شعبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه له آقاي فرهاد پزشكان آهنيان عليه شركت اخگر عمران و با مديرعاملي آقاي بهروز قادرپناهي در نظر دارد مال منقول (870 تن ماسه) ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.

مال : حدود 870 تن ماسه كه متعلق به محكوم عليه شركت اخگر عمران و با مديرعاملي آقاي بهروز قادرپناهي كه بصورت دو تپه كوچيك و بزرگ در سراب قنبر -كوي روبروي منبع آب كوي بيستم -انتهاي كوچه موجود مي باشد كه در تاريخ 1400/8/25  توسط كارشناس رسمي  حدود 870 تن ماسه را با توجه به اينكه تقريبا به ازاي هر تن ماسه بدون هزينه حمل (650/000 ريال) كه ميزان 870 تن ماسه به مبلغ565/500/000 ريال برآوردشده و زمان برگزاری مزایده برای روزچهارشنبه مورخ 1400/11/6  ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است .کلیه طالبین و خریداران می بایست 10درصد مبلغ پایه مزایده راقبل ازمزایده به حساب سپرده دادگستری بشماره  740100004056012907595698 بنام سپرده دادگستري واریز نموده و در ساعت مقرر با به همراه داشتن کارت شناسایی ملی و کارت بانک ملی به این شعبه واقع در چها راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه نهم اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدوفی المجلس10درصد مابه التفاوت قیمت پایه تا بالاترین مبلغ پیشنهادشده رانيز پرداخت نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و 90درصد باقیمانده بهای مال را باید حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مبلغ پرداخت شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز شعبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه – مهدي خندان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/6  ساعت 10:30 صبح