تویوتا پرادو 2008 رنگ سفید صدفی

26000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001682402
شماره آگهی:
140168460000599261
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0100535 له نسیم حاج کاظم کاشانی، صبا حاج کاظم کاشانی، رقیه رمضان بختیاری، حسام حاج کاظم کاشانی، آریانا حاج کاظم کاشانی، علیه شقایق تجریشی مبنی برتقسیم ترکه شامل خودرو به شماره انتظامی 996 م 73 ایران 44 در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد به همین منظور خودرو متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. طبق نظریه کارشناسی مشخصات خودرو به شرح ذیل است. خودرو به شماره انتظامی996 م 73 ایران 44 ، نوع: سواری، سیستم و تیپ: تویوتا پرادو vx4000 ، مدل: 2008 رنگ سفید صدفی ، شماره شاسی: 385126907 ، شماره موتور: 5594368 ، تعداد چرخ: 4، تعداد محور: 2، تعداد سیلندر: 6، نوع سوخت: بنزین، ظرفیت: 8 نفر. وضعیت ظاهری و فنی خودرو طبق نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد. اتاق و بدنه دارای خوردگی و رنگ گلگیر جلو چپ رنگ و تعویض، درب صندوق عقب رنگ دارد، سپر جلو و عقب خوردگی دارد، بدنه دارای خط و خش، داشبورد صندلی و تودوزی و تجهیزات سالم و در حد مدل، از لحاظ فنی موتور و گیربکس و دیفرانسیل سالم و در حد مدل میباشد لاستیک ها 70% با عنایت به مراتب معروضه و شرایط کلی خودرو قیمت پایه کارشناسی در حال حاضر مورخه 1401/09/5 زمان اعلام نظریه مبلغ بیست و شش میلیارد ریال معادل دو میلیارد و ششصد میلیون تومان تعیین میگردد. مزایده در تاریخ روز 1401/11/26 از ساعت 11 الی 12 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس واریز به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند .

مدیر اجرای احکام شعبه پنجم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/26