تهران، خيابان كارون، نرسيده به خيابان مرتضوي، كوچه فرهمند، پلاك 15

33000000000

توضیحات

140068920004075646

140068460000563249
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/11/16

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالی

(( آگهي مزايده اموال غیر منقول  ))

در خصوص پرونده اجرائی بکلاسه 0001872/178 ج موضوع دادنامه شمارة 140068920004075646-1400/09/16 مبنی بردستور فروش ملک مشاع توسط شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی مطهری تهران صادر گردیده است خواهان علیرضا جوادی فر و خواندهاحمد فلزی نصیری میباشد مورد دستور فروش پلاک ثبتی 447 فرعی از 1629 اصلی مفروز و مجزا از 74 واقع در بخش 10 تهران میباشد که به شرح آتی توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری و ارزیابی شده است که این اجرا نسبت به فروش آن اقدام مینماید : خواهان آقاي عليرضا جوادي فر خواندگان: آقاي احمد فلزي نصيري نشاني ملك: تهران، خيابان كارون، نرسيده به خيابان مرتضوي، كوچه فرهمند، پلاك 15 ارزيابي و تعيين قيمت ملك به پلاك ثبتي 447 فرعي از 1629 اصلي بخش 10 تهران به موجب روگرفت نامه شماره 140085601045034893 مورخ 13/10/1400 حوزه ثبت ملك رودكي تهران در بازگشت به نامه شماره 140068990058018357 مورخ 07/10/1400 رياست محترم شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران در خصوص وضعيت ثبتي پلاك 447 فرعي از 1629 اصلي بخش 10 ناحيه 00 آمده است: مشخصات ملك: اسناد مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين نوع ملك طلق به پلاك ثبتي 447 فرعي از 1629 اصلي مفروز و مجزي شده از 74 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10 ناحيه 00 حوزه ثبت ملك رودكي تهران استان تهران به مساحت 99 مترمربع. توضيحات ملك: به حدود شمالاً پي است به طول 5/50 متر به كوچه به عرض 3 متر، شرقاً پي است به طول 18 متر به قطعه 9 تفكيكي، جنوباً پي است به طول 5/50 متر به كوچه، غرباً پي است به طول 18 متر به قطعات 11 و 24 تفكيكي. مشخصات مالكيت: مالكيت احمد فلزي نصيري فرزند محمد تقي به شماره شناسنامه 14087 تاريخ تولد 23/6/1362 صادره از تهران داراي شماره ملي 0072246782 با جزء سهم 3 از كل سهم 6 به عنوان مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 137195 تاريخ 14/12/1398 دفترخانه اسناد رسمي شماره 837 شهر تهران استان تهران، موضوع سند به شماره چاپي 916195 سري الف سال 98 با شماره دفتر الكترونيكي 139920301045001325 ثبت گرديده است. مالكيت عليرضا جوادي فر فرزند حيدر به شماره شناسنامه 5675 تاريخ تولد 17/02/1350 صادره از تهران داراي شماره ملي 0055533851 با جزء سهم 3 از كل سهم 6 به عنوان مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 137195 تاريخ 14/12/1398 دفترخانه اسناد رسمي شماره 837 شهر تهران استان تهران، موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 916196 سري الف سال 98 با شماره دفتر الكترونيكي 139920301045001323 ثبت گرديده است. محدوديت: ندارد ج -وضعيت موجود ملك: با راهنمايي خواهان از ملك مورد تعرفه به نشاني فوق الذكر بازديد به عمل آمد كه به صورت ساختمان كلنگي در 2/5 طبقه با اسكلت نيمه فلزي، سقف طاق ضربي و موقعيت دوبر (موقعيت شمالي نسبت به كوچه فرهمند و موقعيت جنوبي نسبت به كوچه عباسيان) مي باشد. پلاك ملك در كوچه عباسيان 16 مي باشد. طبقه همكف شامل يك اتاق و آشپزخانه با پوشش كف موزاييك و ديوارها رنگ، حمام و سرويس بهداشتي (در حياط) مي باشد. طبقه اول نيز شامل يك اتاق و هال با پوشش كف سيمان و ديوارها رنگ مي باشد. نيم طبقه فوقاني نيز شامل يك اتاق و آشپزخانه و حمام با پوشش كف سيمان و ديوارها رنگ مي باشد. سرويس بهداشتي در پاگرد طبقه اول به دوم واقع شده است. در خر پشته نيز يك باب انباري تعبيه گرديده است. قسمت هايي از بنا تخريب شده است. مساحت عرصه ملك طبق مستندات پرونده 99 مترمربع و مساحت اعياني حدود 160 مترمربع و بنا به اظهارات فاقد پايان كار مي باشد. ديوارهاي شرقي و غربي حياط تخريب شده است. ملك داراي انشعابات آب و برق و گاز بوده و در زمان بازديد فاقد سكنه مشاهده گرديد. با توجه به ساختمان هاي احداث شده مجاور به نظر مي رسد كه ملك موصوف عقب نشيني خواهد داشت. د- توضيح ضروري: اين نظريه كارشناسي مبتني بر بررسي اسناد و مدارك ابرازي و مدارك و اطلاعات موجود در پرونده مي باشد و چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه مدارك، مستندات و اطلاعات ديگري ارائه شود كه در نتيجه گيري و نظريه كارشناسي موثر واقع باشد مسئوليتي از اين بابت متوجه كارشناس نبوده و در صورت صلاحديد مقام محترم قضائي بايستي در قالب نظريه تكميلي ارائه گردد. ه – نظريه كارشناسي: با عنايت به مراتب مشروحه فوق و در نظر گرفتن ساير عوامل موثر درموضوع از جمله موقعيت ملك، مساحت، قدمت و كيفيت آن و شرايط حاكم بر بازار مسكن و نيز بررسي ها و تحقيقات ميداني انجام گرفته، ارزش شش دانگ عرصه و اعيان ملك به پلاك ثبتي 447 فرعي از 1629 اصلي با مشخصات موصوف، بدون در نظر گرفتن ديون مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي و به صورت تخليه و بلا معارض بودن و قابل انتقال بودن سند در دفتر اسناد رسمي و بدون در نظر گرفتن مسايل ثبتي (همانند مصادره اي بودن وغيره) به مبلغ 33،000،000،000 ريال معادل سه ميليارد و سيصد ميليون تومان ارزيابي و اعلام مي گردد با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/12/01 ساعت 11/30الي 12/30 در محل دفترمزایده واقع در طبقه سوم واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مطهری از طریق مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده طرفین پرونده است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند./ واحد اجرای احکام شعبه 178 دادگاه عمومی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/01