تلفن همراه / ثابت به شماره 09120242630

50000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980161200044
شماره آگهی:
140191460000526997
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره شش شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

 

آکهی مزایده تلفن پرونده کلاسه 982016

به موجب اجراییه صادره از شعبه 259موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 982016اجرای احکام مجتمع شماره 6 شورای حل اختلاف تهران له سیف اله خلیلی علیه غلامرضا خوشگام محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2/532/442/748ریال بابت محکوم به هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و 3/000/000ریال هزینه کارشناسی مرحله اجرا جمعا به مبلغ 2/535/442/748 ریال و پرداخت مبلغ ريال بابت نیم عشر دولتی، که بدون احتساب هزینه کارشناسی میباشد که حسب تقاضای محکوم له تلفن همراه / ثابت به شماره 09120242630 به مبلغ 50/000/000ریال متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری بمیزان 50/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

مقرر گردیده مزایده از ساعت 18الی 18/30 در مورخ 1401/10/28 در آدرس تهران ضلع شمال شرقی میدان ونک اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع شماره 6 تهران برگزار و اموال فوق ازطریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت پایه کارشناسی شده مبلغ و 50/000/000ريال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ، فروخته خواهد شد 10درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد.

افرادی که تمایل به خرید اموال دارند می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجرای احکام به جهت بازدیداز اموال مراجعه و فرم درخواست مزایده را تکمیل و در روز مزایده برنده ، تعیین میگردد.

ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی الزامی است

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28