تلفن همراه به شماره 8180075-0912

65000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920005037230
شماره آگهی:
140168460000581239
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0100736 له خانم فاطمه تطهیری مقدم علیه آقای سیدامیرحسین محمودیان ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 885/099/564 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 44/254/978 ریال در حق صندوق دولت و مجموعاً مبلغ 929/354/542 ریال، به همین منظور اموال محکوم علیه شامل امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 8180075-0912 متعلق به محکوم علیه توقیف و مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که با عنایت به نوع خط و میزان رند بودن شماره و میزان کارکرد آن و منطقه مخابراتی صادرکننده آن، ارزش عادله آن بدون احتساب بدهی احتمالی برابر 65/000/000 ریال معادل شش میلیون و پانصد هزارتومان اعلام میگردد و مقرر است در مورخ 1401/11/08 ساعت 10:00 الی 11:00 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه دوم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/08