تلفن همراه به شماره 09124880396

120000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920003458489
شماره آگهی:
140191460000575474
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره نوزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

(آگهی مزایده )

با توجه به اجراییه صادره از شعبه 916 شورای حل اختلاف منطقه 19 تهران محکوم له آقای حسین مغانلو فرزند سهراب علیه آقای خلیل قوی بازو فرزند اختیار به شماره ملی 5040018819 چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است ،حسب تقاضای محکوم له تلفن همراه به شماره 09124880396 توسط این اجرا توقیف و توسط کارشناس به مبلغ 120/000/000میلیون ریال ، صد و بیست میلیون ریال ارزیابی گردیده است و از طریق مزایده در تاریخ 1401/12/03 (چهار شنبه ) ساعت11 در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 19 تهران برگزار می گردد. مزایده از قیمتصد وبیست میلیون ریال معادل دوازده میلیون تومان شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید .ده درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده )فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تععین می گردد حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد درصورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت توقیف و مزایده تجدید می گردد .در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به این اجرا گزارش داده می شود .ضمنا”طالبین می توانید ظرف 5 روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و راهنمایی لازم را دریافت نمایند .

قاضي شوراي حل اختلاف شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره نوزده شوراي حل اختلاف شهر تهران –

تهران – خاني آبادنو – خيابان ميثاق – جنب كلانتري سابق

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/03