تلفن همراه به شماره 09122688136

250000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007076493
شماره آگهی:
140168460000565422
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

 

بسمه تعالی

به موجب دادنامه شماره 1304437مورخ 1401/02/06صادره از شعبه 238 دادگاه خانواد یک تهران و پرونده اجرایی به کلاسه ث ج0004767حکوم علیه آقای عباس نجفی فرزندمقصودعلی محکوم است به پرداخت: 1)110عددتمام سکه بهارآزادی 2)پرداخت مبلغ 500/000تومان بابت هزینه کارشناسی 3) مبلغ 64/828/500 تومان بابت هزینه اجرا،در حق محکوم له خانم طاهره شیرمحمدی فرزندصفرعلی که حسب درخواست محکوم له درراستای وصول محکوم به وهزینه های کارشناسی ونشرآگهی ونیم عشردولتی مذکوراموال محکوم علیه شامل: تلفن همراه به شماره 09122688136 بنام اقای عباس نجفی می باشد.

 

از طریق شرکت ارتباطات سیار به موجب نامه شمارۀ 00/325/161363مورخ 1400/12/07 وپیرونامه شماره 140068990068958216مورخ 1400/12/01توقیف شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد :

 

نظریه کارشناسی: ارزیابی سیمکارت باشماره: 09122688136درحال حاضرباتوجه به عرضه وتقاضاواستعلام های گرفته شده ازمراجع ذیصلاح قیمت سیم کارت تلفن همراه به مبلغ 250/000/000ریال معادل (بیست وپنج میلیون تومان ) برآورد میگردد.

 

لذا مقررشد مال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1401/11/09 از ساعت 08:00 الی 08:30 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک مستقر درطبقه همکف ضلع جنوبی مجتمع اطاق 115 واقع در خیابان نبرد جنوبی ـــ جنب شهرداری منطقه 14 بفروش برسد.

لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. و ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برندۀ مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید واصل قبوض پرداختی را ضم سابقه اجرایی نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند پنج روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد.

هزینه نقل و انتقال طبق مقررات بر عهده برنده مزایده میباشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/09