تعداد 5 لنگه درب پی وی سی ، سی ان سی با چهار چوب فلزی دارای یراق

100000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920003615305
شماره آگهی:
140191460000564809
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش صفادشت
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده ( نوبت دوم )

در پرونده کلاسه فوق الذکر اجرا ، محکوم علیه شهرام بهرامی . سنا درب محکوم است به پرداخت 113/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له غلامرضا آفنداک و هزینه های اجرایی در حق صندوق دولت که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی جمعا به ارزش 100/000/000 ریال معادل ده میلیون تومان برآورده شده و سپس مقرر گردید در روز چهارشنبه تاریخ 1401/11/12 از ساعت 9 الی 9:30 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش صفادشت واقع در بلوار اصلی صفادشت ضلع شمالی میدان نبی اکرم (ص) اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا طالبین می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع و هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده با در دست داشتن کارت ملی و کارت عابر بانک در مراسم مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس از طریق دستگاه کارتخوان موجود در دادگاه به حساب سپرده موقت دادگستری ملارد از خریدار اخذ و الباقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هر گونه اعتراض از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر که بیش از یکماه نخواهد بود بقیه بهای اموال را نپردازد کل سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . اموال توقیفی منقول به شرح ذیل می باشد:

تعداد 5 لنگه درب پی وی سی ، سی ان سی با چهار چوب فلزی دارای یراق آلات ایرانی هر یک از دربها 20/000/000 ریال و مجموعاً 100/000/000 ریال

با عنایت به مراتب فوق و شرایط زمانی و سایر فاکتورهای تاثیر گذار در ارزیابی ارزش پایه مزایده برای تعداد 5 لنگه درب 100/000/000 ریال برآورد و اعلام میگردد. الویت فروش با شخصی است که کلیه دربها را بصورت یکجا خریداری نماید.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12