تعداد 35عددسینک ظرفشویی وارداتی baumaticبه صورت آکبند

2275000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980241600366
شماره آگهی:
140168460000564836
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/0003646/119ج از شعبه 119دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 97001420مورخ 97/10/5-1400331مورخ 1400/1/30شعبه 50تجدیدنظر استان تهران -اجراییه 1400168مورخ 1400/10/27- -محکوم له آقای بابک کوتاهی اصل فرزند غلام حسن –محکوم علیه آقای غلام رضا عظیمی فرزند عیسی -محکوم به تاخیر تادیه 2612801261ریال(اصل خواسته وصول شده است)هزینه دادرسی 46/773/000ریال -حق الوکاله وکیل 31/640/400ریال -نیم عشراجرای دولت 134/560/733ریال -حسب ارزیابی اموال منقول به نشانی خیابان سهروردی کوچه امامی یلاک 3 به موجب نظریه کارشناسی تعداد 35عددسینک ظرفشویی وارداتی baumaticبه صورت آکبند با متعلقات کامل به مبلغ هر عدد 65/000/000ریال جمعا 2/275/000/000ریال تعیین شده است .

تاریخ مزایده 1401/10/26 ساعت 14 الی 14/30 

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید اموال 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26