تعدادی گاو و گوساله

10750000000

توضیحات

9509980843200664

140010460000105350
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ايلام

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
آگهی مزایده اموال  منقول ( نوبت دوم)

اجرای احکام مدنی دادگستری ایلام وفق مواد 118و 137 قانون اجرای احکام و در راستای بند دوم ماده 45 قانون مذکور در نظر دارد بمنظور اجرای حکم تعدا 45 گاو و گوساله موجود در گاوداری متعلق به آقای صیاد یوسفیان  واقع در شهرک قدس ایلام را  از طریق مزایده حضوری به فروش برساند ارزش کل  احشام  به قیمت پایه 10/750/000/000 ریال  میباشد  که  متقاضیان میتوانند درخواستهای کتبی خود را جهت شرکت در مزایده و خرید  تا پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده به اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایلام واقع در میدان شهید کشوری جنب دبیرستان ایثارگران تحویل و در جلسه مزایده  که در راس  ساعت  10  صبح  روز   دوشنبه 1400/09/15 که در واحد اجرای احکام مدنی ایلام تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.  مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد و 10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی را باید ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق دادگستری تودیع نماید و الا مبلغ دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و متقاضیان به خرید جهت کسب اطلاع بیشتر و در صورت تمایل 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال توقیف شده اقدام شود .

احشام  مذکور توسط  کارشناس  رسمی دادگستری  به تفکیک نوع دام ، سن دام ، شکم زایش  به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است : 

1-  تعداد 11 راس گاو در حال شیردهی 2 تا 5 شکم زایش و آبستن 3 تا 7 ماهه به طور میانگین به ازا هر راس 270/000/000  ریال جمعا به مبلغ 2/970/000/000 ریال

2- تعداد 2 راس گاو شیر دهی 2 تا 5 شکم زایش به طور میانگین به ازا هر راس 240/000/000  ریال جمعا 480/000/000 ریال

3- قیمت یک راس گاو نر با سن حدودا یک سال به صورت راسی مبلغ 250/000/000 ریال

4- تعداد 9 راس تلیسه 2 تا 7 ماهه آبستن به صورت راسی به طور میانگین به ازا هر راس 240/000/000 ریال جمعا به مبلغ 2/160/000/000 ریال

5-  تعداد 5 راس گوساله 4 تا 6 ماهه نر به طور میانگین به ازا هر راس 150/000/000 ریال جمعا به مبلغ 750/000/000 ریال

6- تعداد 3 راس تلیسه 10 تا 12 ماهه غیر آبستن به طور میانگین به ازا هر راس 220/000/000 ریال جمعا به مبلغ 660/000/00 ریال

7- تعداد 3 راس گوساله ماده 3 تا 4 ماهه به طور میانگین به ازا هر راس 120/000/000 ریال جمعا به مبلغ 360/000/000 ریال

8-  تعداد یک راس گوساله نر و یک راس گوساله ماده 3 ماهه به طور میانگین به ازا هر راس 70/000/000 ریال جمعا به مبلغ 140/000/000 ریال

9- تعداد 7 راس گاو نر پرواری 18 ماهه به طور میانگین به ازا هر راس 340/000/000 ریال جمعا به مبلغ 2/380/000/000 ریال

10 تعداد 2 راس گوساله نر 12 تا 15 ماهه به طور میانگین به ازا هر راس 300/000/000 ریال جمعا به مبلغ 600/000/000 ریال

** قیمت کل دادم های ارزیابی شده جمعا به مبلغ 10/750/000/000 ریال که لازم به ذکر است قیمت گاو های نر و گوساله های نر و گاوهای حذفی بر اساس وزن تعیین میگردد لذا برآورد دقیق قیمت وزن زنده در زمان فروش میبایستی این دامها وزن کشی شوند.


دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ايلام – يوسف غلاميان وش

ايلام – ميدان كشوري – اول بلوار مدرس – مدرس 6 – خيابان ولايت – جنب دبيرستان شاهد – مجتمع دادگاههاي انقلاب و خانواده

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت  10  صبح  روز   دوشنبه 1400/09/15