تعدادی وسیله

519400

توضیحات

9609980920601031

140091460000576227
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره يك شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهي مزايده تلفن همراه

  در خصوص پرونده کلاسه اجرايي 970087 موجر خانم پروین صدیق یحیوی و امین اموال علیرضا سهیلی مستاجر حسین روناسی نجیب محکوميت  بمبلغ 140.000.000 ريال بعنوان هزینه نگه داری اموال و مبلغ 341.200.000ریال هزینه حق الحفاظه نگه داری از اموال،وسایل مستاجر  توقيف  بمبلغ 519.400.000 ريال ارزيابي شده تا بابت قسمتي  مطالبات مذکور    در تاريخ 1400/10/28از ساعت 16/30 الي 17 از طريق مزايده در محل اجراي احکام مجتمع شماره يک شوراي حل اختلاف تهران واقع در ميدان دربند نرسيده به ميدان سربند-ساختمان شهرداري منطقه کوهستان-طبقه همکف بابت محکوم به  فروش برسد .مزايده از قيمت پايه(کارشناسي )شروع شده به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.ده درصد مبلغ فروخته شده في المجلس بصورت واريز به حساب سپرده از طريق دستگاه کارتخوان مجتمع  از برنده مزايده اخذ الباقي بايستي ظرف يکماه به حساب سپرده واريز  گردد در غير اينصورت مبلغ ده درصد توديعي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.

دادورز  اجراي احکام مجتمع شماره يک شوراي حل اختلاف تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/28از ساعت 16/30 الي 17