تعدادی وسیله برقی

80000000

توضیحات

140068920003742411

140068460000497436
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول  نوبت اول -پرونده 0002405 /2 

 

به موجب اجرائیه صادره از شعبه2  دادگاه عمومی تهران محکوم علیه شرکت خدمات طلایی تهران پویا محکوم به پرداخت مبلغ 72/980/460 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 5/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم له  خانم زهرا پدپور محکوم گردیده است و ایضا  مبلغ 1/800/000 ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که حسب تقاضای ایشان اموال  ذیل متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ادرس تهران-خیابان ری کوچه شهید محمد یوسف ابادی  پلاک 500  به مبلغ 80/000/000  ریال ارزیابی گردیده است.

1- یخچال دو درب امرسان22 یک دستگاه 25/000/000 ریال

2- ماکروفر پانا سونیک مدل w2002c – NN یک دستگاه 18/000/000 ریال

3- پرینتر کانن یک دستگاه 37/000/000 ریال

کارشناس قیمت پایه مزایده  اموال  موصوف را به مبلغ  80/000/000  ریال تعیین نموده است.

 مقرر گردید  اموال مذکور  در تاریخ شنبه 1400/11/02    از ساعت 13 الی  13/30  در نشانی خیابان ری کوچه شهید محمد یوسف ابادی  پلاک 500 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه به مبلغ 80/000/000 ریال شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده اموال مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید مال مورد مزایده را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/02    از ساعت 13 الی  13/30