تعدادی میزوصندلی

380000000

توضیحات

140068920003528345

140068460000502815
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

در راستای اجراییه صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی و حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید صدر) وموضوع پرونده اجرایی کلاسه 0001138/ج4 له آقای مقداد شفیع زاده فرزند مصطفی علیه شرکت پویا طب الیکا که محکوم علیه برابر اجراییه به شماره 140068420000607075 مورخه 1400/06/27 محکوم به پرداخت مبلغ 443/333/243ریال بابت بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت گردیده . لهذا حسب دستور قضایی جهت شناسایی اموال از محکوم علیه در جهت وصول محکوم به ونیم عشر اجرایی نسبت به توقیف اموال متعلق به محکوم علیه اقدام گردیده است که مراتب پس از توقیف به کارشناس مربوطه ارجاع و ارزش ریالی پایه مزایده را 380/000/000ریال ارزیابی نموده است لذا مقرر گردید که اموال شامل 16 عدد صندلی اداری چرخ دار و گردان به رنگ سبز برند نیلپر – 6 عدد صندلی جکدار بدون دسته سبز رنگ نیلپر – یک عدد میز کنفرانس ام دی اف رویه شیشه به طول 6 متر در دو طرف و عرض 75 سلنتیمتر با پایه استیل (لازم به ذکر است تمامی اموال مذکور دست دوم می باشد لیکن دارای کارایی لازم است و صندلی ها کم کارکرد و ر حد صفر است.)  درروز چهارشنبه مورخه ی 11400/10/22 راس ساعت 08/30 صبح  از طریق مزایده بفروش برسد .نحوه برگزاری مزایده ” : 1- مزایده خط موبایل  موصوف با مشخصات فوق الاشعار  از پایه کارشناسی شروع وکسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد2- ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس نقدا  و یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر از برنده مزایده اخذ والباقی ان ظرف مدت حدااکثر یک ماه دریافت خواهد شد.3- درصورت انصراف برنده از مزایده 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد.4-کلیه هزینه های مربوط به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده می باشد.

متقاضیان میتوانند جهت شرکت در مزایده در تاریخ و رأس ساعت مذکور با عنایت به بند های اشاره شده فوق به آدرس : تهران-خیابان شیخ بهایی شمالی – بالاتر از میدان شیخ بهایی – 12 متری اول – مجتمع قضایی شهید صدر تهران – اتاق برگزاری مزایده در طبقه اول مراجعه نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

درروز چهارشنبه مورخه ی 11400/10/22 راس ساعت 08/30 صبح