تعدادی لوازم موبایل

680000000

توضیحات

140009920004006724

140009460000248200
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي-                                                                         آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي ليلا چاکري  عليه آقاي اميد صفاري  و مبلغ 1/999/923/607 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  734/000 ريال خسارت دادرسي و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال محکوم عليه شامل: محافظ گوشي: 600 عدد،به ارزش کارشناسي  400000 ريال، جمعا 240000000 ريال (دويست و چهل ميليون ريال) محافظ صفحه نمايش گوشي: 800 عدد، به ارزش کارشناسي 100000 ريال، جمعا 80000000 ريال (هشتاد ميليون ريال) باطري موبايل: 30عدد، به ارزش کارشناسي متوسط 700000 ريال، جمعا 21000000 ريال (بيست و يك ميليون ريال) سيم شارژ موبايل معمولي: 80 عدد، به ارزش کارشناسي 300000 ريال، جمعا 24000000 ريال (بيست و چهار ميليون ريال) هندزفري كابلي معمولي: 50 عدد، به ارزش کارشناسي متوسط 300000 ريال، جمعا 15000000 ريال (پانزده ميليون ريال) سيم شارژ موبايل جعبه اي: 60 عدد، به ارزش کارشناسي متوسط 800000 ريال، جمعا 48000000 ريال (چهل و هشت ميليون ريال) هندزفري بلوتوثي: 10 عدد، به ارزش کارشناسي متوسط 2000000 ريال، جمعا 20000000 ريال (بيست ميليون ريال) شارژر موبايل بي سيم: 20 عدد، به ارزش کارشناسي متوسط 2000000 ريال، جمعا 40000000 ريال (چهل ميليون ريال) كابل Aux: 30 عدد، به ارزش کارشناسي متوسط 200000 ريال، جمعا 6000000 ريال (شش ميليون ريال) شارژر فندكي اتومبيل: 8 عدد، به ارزش کارشناسي متوسط 2000000 ريال، جمعا 16000000 ريال (شانزده ميليون ريال) اسپيكر بلوتوسي: 25 عدد، به ارزش کارشناسي متوسط 2000000 ريال، جمعا 50000000 ريال (پنچاه ميليون ريال) اسپيكر بزرگ Kingstar: 1 عدد، 35000000 ريال (سي و پنج ميليون ريال) هدفون بي سيم: 8 عدد، به ارزش کارشناسي متوسط 2000000 ريال، جمعا 16000000 ريال (شانزده ميليون ريال) ساعت ديجيتال هوشمند: 2 عدد، به ارزش کارشناسي متوسط 3500000 ريال، جمعا 7000000 ريال (هفت ميليون ريال) عينك سه بعدي ريمكس fantasyland: 1 عدد 2500000 ريال (دوميليون و پانصد هزار ريال) دوربين عكاسي قديمي Polaroid: 12000000 ريال (دوازده ميليون ريال) سه پايه عكاسي: 3 عدد، به ارزش کارشناسي متوسط 1000000 ريال، جمعا 3000000 ريال (سه ميليون ريال) فلش رم: 10 عدد، به ارزش کارشناسي متوسط 1000000 ريال، جمعا 10000000 ريال (ده ميليون ريال) پاوربانك: 5 عدد، به ارزش کارشناسي متوسط 4000000 ريال، جمعا 20000000 ريال (بيست ميليون ريال) بزرگ كننده تصوير: به ارزش کارشناسي، 1000000 ريال (يك ميليون ريال) هندزفري سيم دار گردني: 3 عدد، به ارزش کارشناسي متوسط 3000000 ريال، جمعا 6000000 ريال (شش ميليون ريال) محافظ سيم شارژر: 50 عدد،به ارزش کارشناسي متوسط 150000 ريال، جمعا 7500000 ريال (هفت ميليون و پانصد هزار ريال) جمع كل اجناس: 680000000 ريال (ششصد و هشتاد ميليون ريال)توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح فوق  اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ 1400/11/06 از ساعت 10  در  واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده فوق الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند .  دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي- استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ 1400/11/06 از ساعت 10