تعدادی لوازم منزل

1191000000

توضیحات

9909983662200505

140009460000254803
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي  عليرضا جوادي خواه  عليه آقاي احسان نجاريان نياسري و ماشااله غلامي راد به مبلغ  900/000/000 ريال بابت اصل خواسته به مبلغ  30/008/457 ريال خسارت دادرسي و مبلغ 68/000/000  ريال حق الوکاله و مبلغ  ريال بابت خسارت تاخير تأديه از زمان صدور چک تا زمان اجراي حکم بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات اعلامي از بانک مرکزي و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال ثالث خانم فهيمه نجاريان واقع در نياسر بلوار خليج فارس مجتمع گلابگيري سجاد  شامل: 1- يکدستگاه يخچال ايستاده فروشگاهي 2طرف شيشه به رنگ زرد و استيلي 4طبقه شيشه اي کارکرده سالم به ارزش کارشناسي 105/000/000 ريال 2- يک دستگاه يخچال ايتاده کبابي گوشتي فروشگاهي تمام استيل 3درب کارکرده سالم به ارزش کارشناسي 85/000/000 ريال 3- يک دستگاه فريزر خوابيده 4درب تمام استيل کارکرده سالم و قابل استفاده به ارزش کارشناسي 32/000/000 ريال 4- يک دستگاه فريزر خوابيده 6درب تمام استيل کارکرده سالم به ارزش کارشناسي 49/000/000 ريال 5- يک دستگاه کباب سيخ کن صنعتي نيمه اتوماتيک و دستي ساختد گروه صنعتي جهان صنعت کارکرده سالم داراي تابلو برق و موتور سيستم اتوماتيک و ميز مخصوص به ارزش کارشناسي 230/000/000 ريال 6-يکدستگاه آبغوره گيري و يکدستگاه آبميوه گيري کارکرده سالم هردو به ارزش کارشناسي جمعي 130/000/000 ريال 7- يک دستگاه کباب پز 4شعله بزرگ حرارت از بالا و يک دستگاه کباب پز چدني 3شعله حرارت از پايين کارکرده سالم کلأ به ارزش کارشناسي 150/000/000 ريال 8-دو عدد کف کش تک فاز يکي 4 اينچ و ديگري 6 اينچ کارکرده و سالم کلأ به اررزش کارشناسي 80/000/000 ريال 9- يکدستگاه چرخ گوشت صنعتي مارک ابتکارصنعت کارکرده سالم به ارزش کارشناسي 130/000/000 ريال 10-يک دستگاه آسياب 3فاز غلات دامي داراي موتوژن تبريزکارکرده سالم به ارزش کارشناسي 200/000/000 ريال -توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح فوق اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/16  از ساعت  11  در  واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده فوق الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي : جمع  ارزش کل اموال فوق به مبلغ 1/191/000/000 ريال ارزيابي گرديده است .

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ  1400/11/16  از ساعت  11