تعدادی لوازم منزل

1884400000

توضیحات

140012920001008783

140012460000245874
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آباده

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

    در پرونده کلاسه 0000666 این اجرا به موجب اجراییه شعبه دوم دادگاه حقوقی آباده آقای علیرضا عباسی فرزند علی بخش  به پرداخت مبلغ 1/500/000/000ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1400/3/17) تا زمان اجرا و  54/707/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 64/000/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق آقای علی یزدانی با وکالت آقای امیر جلیل پیران و پرداخت نیم عشر دولتی محکوم شده و در قبال محکوم به اموالی معرفی و توقیف و جهت حفاظت به امین اموال آقای دهقان بشماره تماس 09115304742 تحویل شده . اموال عبارت است از 1-   یخچال و فریزر دوقلو دیپوینت سفید رنگ یک جفت دستگاه به قیمت    :  000/000/ 245 ریال 2 –    یخچال سیگنال رنگ سیلور بالا و پایین یک دستگاه  به قیمت :                000/ 000 / 94 ریال -3 –    یخچال سیگنال رنگ سفید بالا و پایین یک دستگاه به قیمت :                000/ 000 / 93 ریال    4-    یخچال تک تکنو هاوس سفید یک دستگاه به قیمت :                          000/ 000 / 92 ریال-5-    یخچال و فریزر پایین تکنو هاوس سفید یک دستگاه به قیمت :              000/ 000 / 74 ریال6-    لباسشویی 9k سفید کروپ یک دستگاه به قیمت :                              000/ 000 / 129 ریال 7-    لباسشویی6پاکشوما سفید یک دستگاه به قیمت :                            000 / 000 / 93 ریال 8-    لباسشویی  8 k تکنو هاوس سیلور یک دستگاه به قیمت :                    000/ 000 / 128 ریال -9 –    لباسشویی  8 k تکنو هاوس سفید یک دستگاه به قیمت :                      000/ 2000 / 12 ریال 10-    ظرفشویی 14 نفره جی پلاس رنگ سلیور یک دستگاه به قیمت :            000/ 000 / 140 ریال    11-    ظرفشویی 14 نفره تکنو هاوس رنگ سلیور یک دستگاه به قیمت :          000/ 000 / 140 ریال 12 –    اجاق گاز تک فر تکنو هاوس سفید یک دستگاه به قیمت :  90/000/000 ریال 13-اجاق گاز دوفر تکنو هاوس سیلور یک دستگاه به قیمت :                      000/ 000 / 118 ریال  14 – یخچال رنگی زرد رنگ تکنو هاوس فریزر بالا یک دستگاه به قیمت :          000/ 000 / 88 ریال15 –    اسپیکر مکسیدر مدل 322  دو تیکه یک دستگاه به قیمت :                  000/ 000 / 98 ریال 16 –    یخچال رنگی تکنو هاوس ( قرمز و سفید ) دو دستگاه جمعا به قیمت :      000/ 000 / 140 ریال که به شرح فوق و جمعا به مبلغ  1/884/400/000 ریال ارزیابی شده و ارزیابی مذکور مصون از اعتراض مانده در نظر است در مزايده حضوري روز دو شنبه 1400/11/11 ساعت 10تا 11 صبح در این شعبه نسبت به فروش اموال اقدام گردد .مراتب آگهي مي گردد و خریدار می تواند تا 5 روز قبل از مزايده ضمن هماهنگی با امین اموال نسبت به بازدید اموال بنشانی آباده خیابان امام روبروی بنباد شهید مغازه لوازم خانگی پرشیا اقدام نماید . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع می شود . مال متعلق به كسي است كه بالا ترين قيمت را قبول نمايد . برنده مزايده باید ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قيمت کل مال ( مزايده ) اقدام نماید و حداقل10% آنرا به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد یا ده درصد قیمت پایه را طی چک تضمین شده بانکی در وجه اجرای احکام اخذ و در روز مزایده همراه داشته باشد . محکوم له مي تواند مانند سايرين در امر مزايده شركت نمايد اما مامورين اجرا و كساني كه مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببي و نسبي نمي توانند در امر خريد شركت نمايند. هزینه انتقال به عهده خریدار می باشد . تلفن 07144342081 تا 2085 داخلی 216 و 217

مدیر اجرای مدنی دادگستری آباده -نعمت الهی

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز دو شنبه 1400/11/11 ساعت 10تا 11 صبح