تعدادی لوازم منزل

رایگان

توضیحات

9409980706500134

140012460000243029
شعبه 4 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 960736 دادورزی چهارم اجرای احکام حقوقی شیراز محکوم علیه محمد علی شکیبایی فر فرزند محمود  محکوم به پرداخت مبلغ 10/773/882/230 ریال بابت خواسته و هزینه اجرائی در حق محکوم له سید عبدالحمید رضا زاده فرزند سیدحسن که در این راستا مال معرفی شده که مشخصات  آن به شرح ذیل میباشد به منظور فروش ملک مذکور و استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی مربوطه در روز یک شنبه مورخ 1400/10/26  از ساعت  8 تا 9 صبح در محل شعبه 4  اجرای احکام حقوقی شیراز مزایده برگزار خواهد شد  مزایده بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری از قیمت پایه 1/131/150/000 ریال شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد  و 10 درصد قیمت را  در زمان شروع مزایده توسط قبض پرداختی صندوق سپرده دادگستری پرداخت و تحویل اجرای احکام  و مابقی بهای ملک را حداکثر ظرف سی روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند در صورت عدم پرداخت مابقی بهای ملک از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا شایان ذکر است متقاضیان خرید میتواند در مدت پنج روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک مذکور به این واحد اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید آنها از ملک موصوف فراهم گردد. ثبت نام ثنا و کارت ملی همراه با قبض پرداختی 10 درصد قیمت کارشناسی در زمان شروع مزایده الزامی میباشد. آگهی مزایده نوبت دوم میباشد.

مشخصات مورد مزایده:

ليست اقلام تعداد قيمت يك عدد جمع قيمت به تومان

1-كپسول كولر KIA گاز 134 150 عدد 90000 تومان 13500000 تومان

2-بوبين كمپر سورDAC يك عدد 280000 تومان 280000 تومان

3-اتوماتيك راهنما KIA يك عدد 25000 تومان 25000 تومان

4-آفتامات دينام كيا 129 عدد 120000 تومان 15480000 تومان

5-آفتامات دينام تي- زد – اف 125 عدد 80000 تومان 10000000 تومان

6- رينگ موتور 25 پرايد كيا موتورز موبيز 41 دست 180000 تومان 7380000 تومان

7- رينگ موتور پرايد WRT ده دست 170000 تومان 1700000 تومان

8- رينگ موتور NPR ژاپن 7 دست 250000 تومان 1750000 تومان

9- رينگ موتور تايواني جعبه بزرگ 5 دست 220000 تومان 1100000 تومان

10- ياتاقان متحرك موبيز 255 عدد 75000 تومان 19125000 تومان

11- ياتاقان ثابت ومتحرك KFM پنجاه هشت دست 250000 تومان 14500000 تومان

12- كاسه نمد چرخ جلو اصلي POS يك عدد 25000 تومان 25000 تومان

13- تسمه تايم جنرال 115 عدد 100000 تومان 11500000 تومان

14 – پيستون موبيز 67 دست 250000 تومان 16750000 تومان

اطلاعات بیشتر

مهلت

وز یک شنبه مورخ 1400/10/26  از ساعت  8 تا 9 صبح